Võ nhân Bình Định: Tây Sơn tam kiệt – Nguyễn Huệ (tt)

Nguyễn Huệ về Quy Nhơn, đem Huỳnh Đức theo. Ra Thuận Hóa, ra Thăng Long, Nguyễn Huệ vẫn đem Huỳnh Đức theo. Và Huỳnh Đức đã lập được nhiều công lớn. Nhớ đến lời hứa năm xưa, đến Nghệ An, Nguyễn Huệ bảo Huỳnh Đức chọn đường lưu khứ. Huỳnh Đức xin ở lại giúp Nguyễn Văn Nhuệ trấn thủ Nghệ An, Nguyễn Huệ chấp thuận. Sau Huỳnh Đức liên kết với Nguyễn Hữu Chỉnh, nên bị Vũ Văn Nhậm ra thay thế. Nguyễn Huỳnh Đức chạy vào Gia Định theo Nguyễn Phúc Ánh.

Nhân việc Nguyễn Hữu Chỉnh lộng quyền tại Bắc Hà, Nguyễn Huệ sai Vũ Văn Nhậm ra bắt giết đi. Sau Vũ Văn Nhậm lại lộng quyền, nên năm 1788, Nguyễn Huệ kéo binh ra bắt giết Vũ Văn Nhậm và ra lời hiệu triệu mời các danh sĩ Bắc Hà tham gia vào quốc sự. Hai danh sĩ Bắc Hà là Ngô Thời Nhậm và Phan Huy Ích ra cộng tác với nhà Tây Sơn. Ngô Thời Nhậm được phong làm Tả Thị Lang bộ Lại tước Tinh Thái Hầu cùng với Võ Văn Ước coi tất cả các quan văn võ nhà Lê. Phan Huy Ích được phong Thi Trung Ngự Sử, theo Nguyễn Huệ về Phú Xuân.

 Võ nhân Bình Định: Tây Sơn tam kiệt – Nguyễn Huệ (tt)

Nguyễn Huệ được tái hiện trong phim Tây Sơn Hào Kiệt

Bắc Bình vương mở tiệc khoản đãi các quan văn võ trước khi lên đường về Phú Xuân. Trong bữa tiệc, vương nói:

- Ta giao quyền cho Đại Tư Mã Ngô Văn Sở, có Phan Văn Lân và các tướng phụ tá; đó là nha trảo của ta. Còn Chương phủ Nguyễn Văn Dụng, Hộ Bộ Thị Lang Trần Thuật Ngôn là tâm phúc của ta. Còn lại Bộ Tả Thị Lang Ngô Thời Nhậm là tân thần. Nay ta giao việc quân quốc mười một trấn ở Bắc Hà cho các khanh, cho phép các khanh được tiện nghi hành sự nhưng phải hội đồng thương nghị với nhau, đừng lấy lẽ mới cũ mà chống đối, ấy là chỗ hậu vọng của ta.

Lại nói:

- Còn Lê Tự Hoàng là do ta lập nên. Tánh tình ám muội nên sớm rước lấy bại vong, nay để cho Sùng Nhượng công làm giám quốc, e tương lai Tự Quân lại cùng Sùng Nhượng tương tranh, nên bất đắc dĩ ta phải để Tư đồ Ngô Văn Sở ở lại giúp đỡ Sùng Nhượng, chờ lúc nào bốn phương yên tĩnh thì ta lập tức triệu Tư đồ về. Thật lòng ta không phải lấy đất Bắc Hà này đâu.

Rồi cùng tướng sĩ lên đường trở về Phú Xuân.

Năm Giáp Thìn (1784) Nguyễn Phúc Ánh sang Xiêm cầu viện, vua Xiêm sai cháu là Chiêu Tăng làm chủ tướng và Chiêu Sương làm tiên phong, đem hai vạn thủy quân và 300 chiến thuyền hợp cùng đạo quân của Châu Văn Tiếp vượt biển sang Gia Định. Mặt bộ thì do Lục Cổn và Sa Uyển đem hai đạo binh gồm 3 vạn người tiến sang Chân Lạp rồi kéo vào Gia Định. Trấn thủ Gia Định là Trương Văn Đa vừa đánh vừa lui để bảo toàn lực lượng. Quân Xiêm chiếm được nửa Gia Định.

Nguyễn Huệ được cử đi tảo trừ. Có Võ Văn Dũng, Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân tháp tùng.

Thủy binh Tây Sơn vào cửa Cần Giờ, nhưng không vào Vũng Tàu để lên Gia Định như mấy lần trước, mà đi thẳng vào Nam, theo cửa sông Tiền Giang, kéo đến Mỹ Tho, gặp Trương Văn Đa đóng quân tại đó.

Nguyễn Huệ sai Trương Văn Đa về giữ thành Gia Định, còn mình đóng quân tại Mỹ Tho.

Mỹ Tho lúc ấy là Trường Đồn, đất đai phì nhiêu, rừng núi hiểm trở, sông ngòi lưu thông. Có thành bằng đất, chu vi độ bốn dặm, có hai cửa tả, hữu, hào rộng 4 trượng, ngoài cửa có cầu ván vững chắc bắc qua hào, ngoài hào còn có lũy che chở. Trước mặt đồn có sông Đại Giang gọi là sông Mỹ Tho, một chi lưu của sông Tiền Giang. Mặt sau có sông Vàm Cỏ Tây. Nước sông theo thủy triều mà lên xuống, rất thuận lợi cho việc giao thông. Ở phía Tây đồn lại có một cánh rừng rộng làm hào thành. Rừng ngập sình lầy và mọc toàn dừa nước, nên tục gọi là Rừng Dừa. Địa thế khá hiểm trở.

Luoc do tran Rach Gam   Xoai Mut  Võ nhân Bình Định: Tây Sơn tam kiệt – Nguyễn Huệ (tt)

Trên sông Đại Giang, tức sông Mỹ Tho, lại có một khúc sông dài, vừa rộng vừa sâu. Đó là nhờ nước sông Sầm Giang, tục gọi là Rạch Gầm và sông Hiệp Đức, tục gọi là Rạch Cái La hay Rạch Xoài Mút, chảy vào, tăng lưu lượng cho nước sông Tiền Giang. Từ Rạch Gầm đến Xoài Mút, sông dài năm dặm (khoảng 6 cây số) và rộng gần cả dặm (1 cây số), thủy triều lên thì nước tràn đầy, khi xuống vẫn không cạn. Giữa sông có một gò đất bồi, chu vi khoảng 5 dặm, gọi là cù lao Thới Sơn và một cù lao nhỏ, gọi là cù lao Hộ hay bãi Tôn… Hai bên bờ sông và trên cù lao lau lách và cây bần mọc um tùm và không có vết chân người qua lại.

Nguyễn Huệ dùng khúc sông Rạch Gầm, Xoài Mút và Rừng Dừa làm trận để diệt quân thù. Vì quân Xiêm – Nguyễn tập trung toàn bộ lực lượng cả thủy, bộ quá lớn tại Sa Đéc, không thể nào đánh thẳng vào đại doanh, nên phải dụ địch ra ngoài nơi lợi thế cho mình.

Nguyễn Huệ cho thủy binh mai phục trong các nhánh sông Rạch Gầm, Xoài Mút và trong những con sông nhỏ chảy quanh các cù lao. Còn bộ binh thì một đạo mai phục ở hai bên bờ sông và trên cù lao Thới, trên bãi Tôn, một đội mai phục nơi Rừng Dừa. Thủy binh do Nguyễn Huệ và Võ Văn Dũng chỉ huy. Bộ binh do vợ chồng Trần Quang Diệu điều khiển…

Theo Võ nhân Bình Định

(còn tiếp)

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

:5: :9: :12: :1: :23: :13: more »