Bài quyền số hai: TỨ LINH ĐAO

I.Lời thiệu
1.Hướng đông chấp thủ nghiêng chào
2.Chụm về tay phải cầm đao loan liền
3.Lui chân tay kéo lên trên
4.Chém qua trái phải vớt liền một phen
5Nghiêng về rùa núp lá sen
6.Chém ngang phát cỏ bay lên phượng hoàng
7.Đỡ đâm hình dạng kỳ lân
8.Cheo chân chem. Dưới bước lên chẻ đầu
9.Hướng tây nào khác gì đâu
10.Hướng nam xoay vớt bay lên phượng hoàng
11.Đỡ trên chếm dưới hai lần
12.Đao dâng ngang mặt bay sau nhảy chồm
13.Chém liền hai ngọn dưới,trên
14.Hướng bắc như thử xoay tròn tứ môn
15.Tung mình cá vượt vũ môn
16.Tọa địa hổ giáng,phi long theo liền
17.Trở về bái tổ tiếp lien
18.Chụm chân tại chỗ -Tứ linh hết bài.
II.Kỹ thuật của bài quyền
1.Tấn pháp
-Lập tấn- Trung bình tấn- Đinh tấn- Trảo mã tấn- Xà tấn- Hạc tấn- Hổ tấn- Tọa tấn.
2.Cước pháp
-Độc tiêu cước- Long thăng cước
3.Đao pháp
-Loan đao- Vớt đao- Bao đao vòng ( thuận,nghịch )
III.Điểm dừng kỹ thuật – Thời gian thực hiện
1.Bay lên phượng hoàng ( hai măt Đông –Tây )
2.Đao dâng ngang mặt (hai hướng Nam- Bắc )
3.Xoay tròn tứ môn (hướng Đông )
- Điểm dừng ở cuối các câu thiêu,thời gian dừng cho mỗi động tác không quá 03giây.
-Thời gian thực hiện kỹ thuật toàn bài-tính cả thời gian dừng là 01 phút 20 giây

Nguồn: http://www.thieulamvietnam.com.vn/gpmaster.grandprix-media.tradenews-ecommerce-isp.gplist.12.gpopen.194.gpside.1.asmx

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

:5: :9: :12: :1: :23: :13: more »