Bài quyền số ba: LÃO HỔ THƯỢNG SƠN

I.Lời thiệu

-Đoạn 1:
Bạch hổ khởi động
Bái tổ lão hổ thượng sơn
Chấp thủ khai mã
Song thủ phá cước
Đồng tử dâng quả
Lưỡng thủ khai môn
-Đoạn 2:
Đại bàng triển dực
Đơn tọa phục hổ
Hữu thủ yểm tâm
Hồi đàu thối tọa
Tả thủ yểm tâm
Nhất cước phá đao
-Đoạn 3:
Hồi mã đả hổ
Nhất quyền đả khứ
Lao hổ vồ mồi
Trửu phong đả bồi
Song đao phạt mộc
-Đoạn 4:
Hoành than tọa thủ
Song phi cước khứ
Long quyền đả khứ
Tả hữu đả diện
Cuồng phong tróc nã
-Đoạn 5:
Thối tọa hữu biên
Tả thủ phá cước
Hoành than phục hổ
Hữu thủ yểm tâm
Ngũ phong đả diện
-Đoạn 6:
Thối tọa tả biên
Hữu cước tảo địa
Đơn tạo phục hổ
Tả thủ yểm tâm
Ngũ phonh đả diện
-Đoạn 7:
Hoành than đoạt ngọc
Tả cước tảo địa
Đơn tọa phục hổ
Hữu thủ yểm tâm
Lưỡng thủ vạn năng
-Đoạn 8:
Âm dương nhất bộ
Đơn tọa phục hổ
Tả thủ yểm tâm
Long quyền đoạt nhãn
Lưỡng thủ tả cước
-Đoạn 9:
Thanh sư xuất động
Hoành than thối tọa
Hữi thủ yểm tâm
Long quyền đoạt nhãn
Lưỡng thủ hữu cước
-Đoạn 10:
Tàng hoa đơn tọa
Tướng quân bạt kiếm
Bái tổ-Thâu mã
II.Kỹ thuật của bài quyền

1.Tấn pháp
-Lập tấn- Trung bình tấn- Đinh tấn- Trảo mã tấn- Xà tấn- Hạc tấn- Hổ tấn- Tọa tấn- Miêu tấn.
2.Thủ pháp
-Thôi sơn- Hổ trảo- Phụng nhãn- Cương đao- Tứ chỉ
3.Cước pháp
-Bạt phong cước- Kim tiêu cước- Độc tiêu cước- Tảo địa cước- Bàng long cước- Song phi cước
Iii.Điểm dừng kỹ thuật của bài

1.Đơn tọa phục hổ
2.Lão hổ vồ mồi
3.Long quyền đả khứ
4.Đơn tọa phục hổ
5.Tướng quân bạt kiếm
- Điểm dừng ở cuối các câu thiêu,thời gian dừng cho mỗi động tác không quá 03giây.
-Thời gian thực hiện kỹ thuật toàn bài-tính cả thời gian dừng là 01 phút 20 giây

iv.Hình ảnh tập luyện

lao ho thuong son 1c Bài quyền số ba: LÃO HỔ THƯỢNG SƠN

lao ho thuong son 2c Bài quyền số ba: LÃO HỔ THƯỢNG SƠN

lao ho thuong son 3c Bài quyền số ba: LÃO HỔ THƯỢNG SƠN


Nguồn: http://www.thieulamvietnam.com.vn/gpmaster.grandprix-media.tradenews-ecommerce-isp.gplist.12.gpopen.186.gpside.1.asmx

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

:5: :9: :12: :1: :23: :13: more »